ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Together we create your Business, Together-Christmas, Together.promo en AvSPhoto zijn handelsnamen van Together-business.

ARTIKEL I OPDRACHTGEVER EN LEVERANCIER; BETALING EN LEVERING.

1) Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier wordt verstaan Together-business.

2) Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de leverancier is gevestigd.

3) Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

ARTIKEL 2: OFFERTES

1) Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2) Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3) Wanneer voor het geheel of een deel van het te vervaardigen werk geen of geen volledige werktekening kan worden overlegd zullen de hieruit voortvloeiende extra zet- en filmkosten aan de opdrachtgever worden berekend.

ARTIKEL 3: WIJZIGING IN DE OPDRACHT

1) Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook (dus ook in tekst, wijze van zetten, enz.) schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsberekening kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2) Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van het verstrekken van de opdracht, schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3) Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door de leverancier – buiten zijn verantwoordelijkheid – wordt overschreden.

ARTIKEL 4: VERZENDING VAN GEREED ZIJNDE GOEDEREN

1) Gereed zijnde goederen reizen voor risico van de opdrachtgever, zowel bij franco, als niet-franco leveringen, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

2) Bij franco leveringen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gekozen, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.

3) Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.

4) Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de leverancier, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

ARTIKEL 5: BETALINGSTERMIJN

1) Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen te geschieden in Euro, ten kantore van de leverancier, of bij een door de leverancier aan te wijzen bank. Eventuele reclames van de opdrachtgever schorten diens betalingsverplichtingen niet op.

2) De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

3) Indien uitsluitend schriftelijk in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand of een gedeelte daarvan 1%.

4) Het eigendom van de goederen blijft bij de leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen,

inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

5) Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden gefixeerd op minimaal 15% van het betrokken bedrag en zullen tenminste €100,-bedragen.

ARTIKEL 6: GEDEELTELIJKE LEVERING

Een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan separaat worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 Betalingstermijn.

ARTIKEL 7: OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven en zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De leveringstermijn gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de order noodzakelijke bescheiden, zoals films, werktekeningen enz. ter beschikking van de leverancier zijn gesteld.

ARTIKEL 8: AFNAME

1) Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen in ontvangst te nemen.

2) Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de leverancier worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

3) Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering is afgenomen, heeft de leverancier het recht het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren.

ARTIKEL 9: AFWIJKINGEN

1) Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden zijn tot afkeuring.

2) Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde goederen is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.

3) Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz. geven géén reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

ARTIKEL 1O: RECLAMES

1) Eventuele reclames ten aanzien van de geleverde goederen moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan op deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht met de levering akkoord te zijn gegaan. Reclames kunnen slechts door de opdrachtgever worden ingediend, en derhalve niet door derden.

2) Wanneer de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

3) Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag de leverancier voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren.

ARTIKEL 11: PRIJSWIJZIGINGEN

Bij stijging of daling van de prijzen van materialen, fabrikaten en halffabrikaten of diensten, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, valutawijzigingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding van de opdracht, is Together-business gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt over een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien door arbitrage door een door beide partijen aangewezen register-accountant.

ARTIKEL 12: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUKTIE RECHT

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

1) De leverancier aanvaardt géén aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen, goederen of personen. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van de leverancier, tenzij de opdrachtgever terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten. De aansprakelijkheid zal echter nimmer het betreffende factuurbedrag overtreffen.

2) De leverancier aanvaardt géén aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig verrichten van de afgesproken werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf en elders voor zover de leverancier daardoor in zijn dienstverlening wordt gehinderd, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door de leverancier gebruikte vervoermiddelen of andere apparatuur, en meer

in het algemeen elke oorzaak die niet aan de leverancier kan worden toegerekend.

ARTIKEL 14: AFWIJKENDEVOORWAARDEN

1) Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen voorkomen, welke in strijd zijn met de leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij deze door de leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich daarbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.

2) Bij samentreffen van door opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

ARTIKEL 15: RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle overeenkomsten met Together-business is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechter te Roermond bevoegd.